Hương sạch – Cuộn tàn vàng óng

» Thành phần :

  • Trầm hương
  • Quế chi
  • Thảo quả
  • Hương bàn
  • Mùn tiện

♥ Bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Danh mục: